Speciaal voor huurders van Woonwaarts

Stichting Huurdersorganisatie De Gemeenschap (HOG) behartigt, naar beste weten en kunnen, mede op basis van signalen uit de doelgroep, de volkshuisvestelijke belangen van huurders van woningcorporatie Woonwaarts, met bijzondere aandacht voor de belangen van huurders van Woonwaarts in Nijmegen en de belangen van de Nijmeegse huurders van de voormalige Woningbouwstichting De Gemeenschap.

Samen sterk

Op het gebied van wonen en huren staan de ontwikkelingen nooit stil. Snel reageren op nieuwe ontwikkelingen gaat niet als alle huurders elke keer weer bijeengeroepen moeten worden als er iets aan de hand is. Daarom zullen wij, het bestuur van Huurdersorganisatie De Gemeenschap, uw belangen als huurder behartigen.

 

Het is voor ons van groot belang om zoveel mogelijk huurders te betrekken bij onze activiteiten. Door uw kennis, vaardigheden en opvattingen met ons te delen kunnen wij optreden als een herkenbare en deskundige organisatie die als volwaardige partner wordt gezien door de andere partijen in de lokale volkshuisvesting.

Bevoegdheden

De Woningwet 2015 en de Wet op het overleg huurders verhuurder geeft de HOG de wettelijke bevoegdheid  om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over het beleid en de activiteiten van Woonwaarts. In sommige gevallen is zelfs instemming van de huurdersorganisatie vereist.

Met verhuurder en gemeente overlegt de HOG over zaken rond het wonen en huren in Nijmegen, zoals woningbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Samen met hen maken wij daarover prestatieafspraken.

Wat wij doen

Bij Woonwaarts pleiten wij er onder andere voor dat:

  • wonen voor u betaalbaar is en blijft;
  • de kwaliteit van uw woning goed is en blijft;
  • woningen duurzaam en energiezuinig worden gemaakt;
  • u in een plezierige, schone en veilige omgeving woont;
  • er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen;
  • passend toewijzen van een woning waar mogelijk en wenselijk flexibel wordt toegepast.

Met deze website houden wij u op de hoogte van onze activiteiten. Daarnaast laten wij – voor zover onze tijd dat toelaat – van ons horen door middel van onder andere nieuwsbrieven, bijdragen aan het bewonersblad van Woonwaarts en digitale enquêtes. Als u op de hoogte wilt worden gehouden van zaken die voor u als huurder van belang zijn, geef dan uw  e-mailadres aan ons door via info@stichtinghog.nl.

 

Wij hopen samen met u Stichting Huurdersorganisatie De Gemeenschap te laten uitgroeien tot een organisatie die voor u als huurder het verschil maakt!