Actueel

Verkiezingen Tweede Kamer | 11 maart 2021

Volgende week zijn de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. Hierbij ons advies.

  • Stem voor meer en betaalbare woningen, duurzame woningen en voor leefbare en gevarieerde wijken.
  • Stem voor beëindiging van de verhuurdersheffing die de woningcorporaties aan de overheid moeten betalen. Van de twaalf maandhuren die u jaarlijks betaald aan uw verhuurder, gaan er twee als verhuurderheffing naar de overheid. Alleen al dit jaar gaat het om zo’n 2 miljard euro.
  • Stem voor meer beleidsruimte voor woningcorporaties om de wooncrisis het hoofd te bieden.

Oplossingen voor de wooncrisis | 11 maart 2021

Stefanie Blokhuizen.  tijdelijk en zelfbenoemd Minister voor Wonen reist  het hele land door, op zoek naar oplossingen voor de wooncrisis.

Volg haar zoektocht op ministervoorwonen.nl.

Jaarverslag 2020 | 1 februari 2020

Welke activiteiten heeft de HOG in 2020 uitgevoerd? Welke adviezen hebben wij uitgebracht aan Woonwaarts?

Lees alles in ons Jaarverslag 2020.

Afsluiting 2020 | 28 december 2020

Een ingewikkeld jaar, dat 2020. Natuurlijk vanwege de coronapandemie met z’n anderhalvemetersamenleving,  al dan niet intelligente lockdowns en murmelkapjes, Inhoudelijk was het ook een enerverend jaar met naast de gebruikelijke activiteiten – soms zoomend – ook veel bijzondere bijeenkomsten en -overleggen, het ene wat vruchtbaarder dan het andere. Maar aan de horizon gloort hoop in de vorm van injectiespuiten vol vaccins en de belofte van een terugkeer naar het normale leven. Wij wensen u een goede en veilige jaarwisseling!

 

Het laatste overleg dit jaar, vanwege de lockdown op digitale wijze.

30 Jaar volkshuisvestingsbeleid | 11 september 2020

Dit onderzoek van Platform31 gaat over de vraag wat 30 jaar volkshuisvestingsbeleid –vanaf de verzelfstandiging tot nu–ons heeft gebracht. Is de beschikbaarheid voor de sociale doelgroep verbeterd? Is het beleid ten goede gekomen aan de betaalbaarheid van het wonen voor de laagste-inkomensgroepen? En hoe staat het met de kwaliteit van het wonen en de leefbaarheid? Lees het in de Slotbeschouwing en samenvatting.

Energietransitie Hengstdal | 30 juni 2020

De Gemeente Nijmegen heeft in juni enkele digitale wijk-bijeenkomsten georganiseerd naar aanleiding van het Wijkwarmteplan voor Hengstdal en het Buurt Energie Systeem voor het oostelijk deel van de bomenbuurt in Hengstdal. De HOG heeft deze bijeenkomsten digitaal bijgewoond.

 

 

Het Wijkwarmteplan Aardgasvrij Hengstdal betreft de energietransitie van geheel Hengstdal, waaronder circa 2000 huurwoningen van Woonwaarts. In 2035 dient Hengstdal van het aardgas af te zijn. Het Buurt Energie Systeem (BES) is een pilot voor circa 450 huurwoningen van Woonwaarts. Het is de bedoeling dat in 2021 wordt gestart met de aanleg van het BES. Voor uitgebreide informatie over verduurzaming, isolatie en de energietransitie in Nijmegen verwijzen wij u naar Nijmegen Aardgasvrij.

 

Jaarverslag 2019 | 18 mei 2020

Een overzicht van alle activiteiten van het bestuur van Huurdersorganisatie De Gemeenschap en de uitgebrachte adviezen en zienswijzen in het vorige kalenderjaar  zijn te lezen in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2019.

De jaarverslagen van de voorgaande jaren zijn ook terug te vinden op onze website onder de kop documenten.

Buurt Energie Systeem | 24 april 2020

De bewoners van het oostelijk deel van de bomenbuurt in Hengstdal hebben een brief ontvangen van de gemeente Nijmegen over een onderzoek naar een Buurt Energie Systeem (BES). Deze brief was voor de HOG aanleiding om aan de gemeente Nijmegen enkele vragen voor te leggen over dit onderzoek. Inmiddels heeft Woonwaarts een reactie gegeven op onze vragen.

Brief 17 april 2020 van gemeente aan bewoners

Brief 24 april 2020 van HOG aan gemeente met de reactie van Woonwaarts

Huuraanpassing 2020 | 30 maart 2020

Per 1 juli zullen de huurprijzen worden aangepast. Doorgaans zal het gaan om huurverhoging, maar sommige huurders kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor huurbevriezing of huurverlaging. Huurdersorganisatie De Gemeenschap heeft Woonwaarts geadviseerd de mogelijkheid voor dit specifiek maatwerk duidelijk onder de aandacht te brengen van de huurders. Daarnaast hebben wij gepleit voor een verhoging die procentueel gelijke tred houdt met die van het wettelijk minimumloon voor volwassenen.

Advies HOG inzake huuraanpassing 2020

Bijeenkomsten | 23 maart 2020

In verband met de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni afgelast. Waar mogelijk zullen wij onze activiteiten continueren vanachter het toetsenbord en beeldscherm.

Wij zeggen u | 13 februari 2020

De bestuursleden van Huurdersorganisatie De Gemeenschap spreken iedereen aan met u, tenzij we anders afspreken met elkaar. Hier leest u waarom we dat doen.

Regeling groot onderhoud | 12 december 2019

Op 12 december heeft de HOG een aantal adviezen uitgebracht aan Woonwaarts over de Regeling Sloop, Renovatie en (Groot) Onderhoud. Enkele van deze adviezen zijn  overgenomen door Woonwaarts en in de Regeling verwerkt.

In Memoriam Harry Burgers | 23 november 2019

Op 23 november 2019 is Harry Burgers in de leeftijd van 95 jaar overleden.

 

 

In de periode 30 augustus 2016 – 24 augustus 2017 vervulde Harry, toen al op hoge leeftijd, zijn rol als eerste voorzitter van Huurdersorganisatie De Gemeenschap. Een functie die bij hem in bekwame handen was. Onder zijn voorzitterschap ontwikkelde de prille huurdersorganisatie zich van papieren organisatie tot realiteit. Bij overleggen van Harry met wethouders op het stadhuis schoten de laatsten als vanzelf in de heel-veel-respectstand. Wij, medebestuursleden, herinneren ons Harry als innemend, sociaal betrokken, breed geöriënteerd en mentaal volop gericht op andere mensen en de maatschappij. Harry is in onze herinnering gegrift.

 

Harry heeft een actief leven geleid; hij nam er volop aan deel. Met zijn uiteenlopende werkzaamheden en vrijwilligerswerk heeft hij zijn leven inhoud gegeven en veel betekenis gehad voor anderen. Zelfs tot ín de dood, door zijn lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap.

 

Wij wensen Corry – met wie Harry ruim 66 jaar getrouwd was – en zijn familie sterkte met zijn verscheiden.

Nieuwsbrief | 28 juli 2019

Lees hier de HOG Nieuwbrief van juni 2019.

 

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@stichtinghog.nl en vermeld:

  • uw e-mailadres
  • de verhuurder waarmee u een huurovereenkomst heeft gesloten: De Gemeenschap, Standvast Wonen of Woonwaarts
  • uw gemeente: Nijmegen, Beuningen of Druten

 

Heeft u uw e-mailadres al eens aan ons doorgegeven, of laten doorgeven, dan hoeft u niets te doen.

Aardgasvrij Hengstdal | 17 juni 2019

Op 25 juni organiseert de gemeente Nijmegen een bijeen-komst voor de bewoners van Hengstdal. Onderwerp is de stand van zaken rondom het aardgasvrij maken van de wijk Hengstdal. Ook voor de huurders van Woonwaarts is het belangrijk om betrokken te zijn bij dit proces. Laat van u horen en deel uw wensen en ideeën hierover! Het bestuur van de HOG zal op deze bijeenkomst ook aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan.

 

Wijkbijeenkomst Aardgasvrij Hengstdal
dinsdag 25 juni 2019 van 18.30 – 21.30 uur
Caniusiuscollege, Berg en Dalseweg

Uitnodiging & Programma

Huurprijsaanpassing 2019 | 24 mei 2019

Huurdersorganisatie De Gemeenschap heeft op verzoek van De Gemeenschap/Woonwaarts een advies opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen huurprijsaanpassing per 1 juli 2019.

Wij hebben de corporatie geadviseerd alle afspraken uit het door Aedes en de Woonbond ondertekende Sociaal Akkoord 2018 uit te voeren. Met name hebben wij gewezen op de mogelijkheid van huurbevriezing en huurverlaging. Helaas heeft Woonwaarts hier geen gevolg aan gegeven.

Advies HOG & Reactie WBSG

Landelijke petitie | 2 mei 2019

Sinds 2013 heeft de overheid de woningcorporaties een aantal belastingen opgelegd. Van de twaalf maanden huurinkomsten draagt de corporatie er nu al bijna vier af aan de schatkist: verhuurdersheffing, vennootschapsbelasting en ATAD. Deze laatste heffing (Anti Tax Avoidance Directive) is bedoeld om belastingontduiking van multinationals tegen te gaan. (Nee, ons is ook niet duidelijk wat het verband is tussen woningcorporaties in de sociale huursector en multinationals.) Uiteindelijk bent ú het als huurder die deze heffingen opbrengt. Als u van oordeel bent dat de heffingen moeten verdwijnen, kunt u dat kenbaar maken via de ondertekening van een petitie op http://stokachterdedeur.nl/landelijke-petitie/.

Woonwaarts | 20 maart 2019

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft op 5 maart 2019 goedkeuring verleend aan het fusievoornemen van Woningbouwstichting De Gemeenschap met Stichting Standvast Wonen. Officieel zullen beide corporaties per 1 mei 2019 fuseren tot één organisatie onder de nieuwe naam Woonwaarts.

Klimaatmars | 21 februari 2019

De Woonbond organiseert samen met Milieudefensie, FNV, de Goede Zaak en Greenpeace op 10 maart een ‘Eerlijke Klimaatmars’ . Een demonstratie voor een effectief en eerlijk klimaatbeleid, waarbij de lasten niet onevenredig zwaar op de schouders van huurders komen te liggen.

Meer informatie ….

Jaarverslag 2016-2017 | 20 februari 2019

Het heeft de nodige tijd gekost, met name als gevolg van alle activiteiten rond de voorgenomen fusie van De Gemeenschap en Standvast Wonen, maar nu is dan toch het Jaarverslag 2016-2017 van  Huurdersorganisatie De Gemeenschap voltooid.

HOG Jaarverslag 2016-2017

Aardgasvrij Hengstdal | 20 januari 2019

Duurzaam Hengstdal belegt op 30 januari een informatie- en meedenkavond over de toekomst zonder aardgas. Ook worden twee alternatieven voor aardgas in Hengstdal besproken. In de bijlage treft u de uitnodiging van Duurzaam Hengstdal aan.

Uitnodiging Duurzaam Hengstdal

 

Zienswijze HOG inzake Fusie DG en SW | 17 december 2018

Op 17 december 2018 heeft het bestuur van de HOG haar zienswijze inzake de fusie van Woningbouwstichting De Gemeenschap en Stichting Standvast Wonen aan de beide corporaties doen toekomen.

 

Voor zover passend binnen de kaders van de zienswijze hebben de opmerkingen van huurders, geuit op de huurdersbijeenkomsten van 3 juli en 11 december 2018 en/of ontvangen per e-mail, bijgedragen aan de meningsvorming van het HOG-bestuur en de inhoud van de zienswijze.
Over onder meer de opzet en werkwijze van de te vormen wijk- of woonteams en de planning van en communicatie over onderhoud zijn met de directeur-bestuurders van beide corporaties heldere afspraken gemaakt, die in de zienswijze zijn vastgelegd. Het bestuur heeft op grond van die afspraken ingestemd met het voornemen tot fusie van De Gemeenschap en Standvast Wonen.

 

De HOG zal zich blijven inzetten om de belangen van de huurders van De Gemeenschap te behartigen, opdat de fusie voor hen geen nadelige gevolgen zal opleveren.

 

Zienswijze HOG inzake Fusie DG en SW
Reactie DG-SW op Zienswijze HOG inzake Fusie

 

Huurdersbijeenkomst | 11 december 2018

De tweede huurdersbijeenkomst op 11 december 2018 stond in het teken van de voorgenomen fusie van De Gemeenschap (DG) en Standvast Wonen (SW). Aanwezig waren 67 huurders, de directeur-bestuurders van beide woningcorpo-raties – Paul van Roosmalen en Esther Lamers – twee leden van de Raad van Commissarissen van DG en het bestuur van de Stichting Huurdersorganisatie De Gemeenschap (HOG).

 

 

Doel van de bijeenkomst was de huurders te informeren over de procedurele gang van zaken rond het fusievoornemen en de rol van de HOG daarin, de huurders gelegenheid te geven de directeur-bestuurders van DG en SW te bevragen, en hen uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de zienswijze in de vorm van suggesties, plus- en minpunten van de fusie en/of afspraken die in de uiterlijk 18 december door de HOG  in te dienen zienswijze kunnen worden opgenomen.

 

 

De aandachtspunten van de HOG zijn naast de Fusie Effect Rapportage (FER) – die evenals de samenvatting daarvan is opgesteld door de corporaties – gelegd, teneinde te verduidelijken wat de gevolgen van een eventuele fusie zullen zijn voor de huurders. Op veel vlakken zal de fusie geen gevolgen hebben voor de huurders. Volgens de corporaties is het belang van de fusie vooral gelegen in de volkshuisvestelijke opgaven zoals wonen & zorg en de energietransitie, het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het ontdubbelen van de vele administratieve verplichtingen waaraan de corporatie dient te voldoen. Een fusie zou volgens hen zowel personele en financiële ruimte als schaalvoordeel scheppen om alle corporatietaken uit te kunnen voeren.

 

De avond verliep in een levendige sfeer. De huurders stelden vele vragen aan de directeur-bestuurders en aan het HOG-bestuur. Enkele huurders waren niet geheel tevreden met de gang van zaken, waarop zij afzagen van verdere deelname aan de bijeenkomst.

 

 

Omdat de FER niet op alle punten de door de HOG gewenste duidelijkheid verschaft, zal het HOG-bestuur in de zienswijze in elk geval afspraken opnemen die de  HOG garanderen dat:
  • zij nauw betrokken zal zijn bij de opzet, werkwijze, samenstelling en bevoegdheden van de door de directies voorgestelde wijk- of woonteams;
  • zij betrokken wordt bij het beleid en de communicatie over service-, mutatie- en groot onderhoud;
  • er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder de huurders wordt uitgevoerd;
  • de HOG zelfstandig voortbestaat om de belangen van de huurders te blijven behartigen.

Zonder deze door de directeur-bestuurders te bekrachtigen afspraken zal de HOG niet kunnen instemmen met de fusie.

 

Programma Huurdersbijeenkomst
PowerPoint Presentatie Huurdersbijeenkomst
Enqueteresultaten Huurdersbijeenkomst
Aandachtspunten Fusie
Samenvatting Fusie Effect Rapportage

 

Samen Werken aan Wonen | 6 december 2018

Op 6 december 2018 hebben de Nijmeegse woningcorporaties, de huurdersorganisatie en de gemeente Nijmegen de samenwerkingsagenda “Samen Werken aan Wonen 2019-2023” ondertekend.

 

 

In de samenwerkingsagenda leggen de betrokken partijen de ambities en opgaven voor de komende periode vast. Daarmee krijgt de bijdrage aan het woonbeleid in Nijmegen meerjarig vorm en inhoud. De agenda biedt de woningcorporaties de mogelijkheid om binnen hun kerntaak naar
redelijkheid bij te dragen aan het woonbeleid. Het is met opzet een korte agenda die richting geeft maar ook ruimte laat voor verschillen in mogelijkheden en ambities, en rekenschap vraagt over behaalde resultaten. Het eindbeeld is dat op basis van deze meerjarige samenwerkingsagenda per corporatie jaarlijks een beperkte trilaterale overeenkomst wordt gemaakt, waar in de specifieke bijdragen van partijen aan de orde komen. Jaarlijks worden de bereikte resultaten gemonitord en meer aansprekend gepresenteerd.

 

De thema’s waarop we samenwerken zijn continu in ontwikkeling. We bepalen jaarlijks een tweetal thema’s die gezamenlijk uitgediept worden en tot afspraken kunnen leiden. Hiermee beogen we een meer efficiënte, flexibele en betekenisvolle manier van samenwerken in de toekomst.

 

Voor 2019 lopen de bestaande prestatieafspraken door. Daarnaast wordt deze meerjarige samenwerkingsagenda vastgesteld en zijn de geactualiseerde cijfers voor de periode 2019 tot en met 2023 bij deze agenda gevoegd. In 2019 werken we dan, naast de lopende afspraken, verder met uitdieping op thema’s, de monitoring en tenslotte nieuwe afspraken op basis van deze meerjarige agenda, het Coalitieakkoord, nieuwe biedingen, uitkomsten van verdieping van of relevante ontwikkelingen binnen thema’s.

Advies HOG aan WBSG inzake fusie | 29 augustus 2018

Op 13 juli hebben wij De Gemeenschap ongevraagd geadviseerd betreffende de informatievoorziening aan de huurders over het fusie-onderzoek. Inmiddels hebben wij van De Gemeenschap en Standvast Wonen een reactie op dit advies ontvangen. Via onderstaande links kunt u zowel ons advies als de reactie daarop lezen.

 

Advies HOG aan De Gemeenschap inzake fusie-informatie

Reactie DG en SW op het advies

Contact met u als huurder | 22 juli 2018

In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden. Deze wet heeft ook consequenties voor de Huurdersorganisatie De Gemeenschap (HOG), met name voor ons contact met u.
Als u per e-mail door ons op de hoogte wilt worden gehouden van zaken die voor u als huurder van belang zijn – bijvoorbeeld over de eventuele fusie tussen Woningbouw-stichting De Gemeenschap (WBSG) en Standvast Wonen – dan moet u WBSG toestemming geven om uw e-mailadres aan de HOG door te geven. Dit kunt u eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar info@wbsg.nl.

 

Huurdersbijeenkomst 2018 | 3 juli 2018

Met genoegen heeft het bestuur van Huurdersorganisatie De Gemeenschap (HOG) voor de huurders van Woningbouw-stichting De Gemeenschap een bijeenkomst georganiseerd. Deze heeft plaatsgevonden op dinsdag 3 juli 2018 van 19.30-22.30 uur in de Ark van Oost, Cipresstraat 154 te Nijmegen.

 

Op deze avond heeft het bestuur verslag gedaan van haar activiteiten in 2016 tot heden. Verder stond de avond in het teken van het haalbaarheidsonderzoek naar een fusie tussen De Gemeenschap en Standvast Wonen. Het bestuur van de HOG zal met de Gemeenschap overleg gaan voeren over de resultaten van dat onderzoek. Visies en opvattingen over een eventuele fusie die door de huurders naar voren zijn gebracht, zijn voor het bestuur van groot belang in dat overleg.

 

Advies HOG aan De Gemeenschap inzake fusie-informatie

Verslag Huurdersbijeenkomst

PowerPointpresentatie – Deel 1

Powerpointpresentatie – Deel 2

Uitgangspunten en Aandachtspunten Fusie

Programma Huurdersbijeenkomst 2018

Uitnodiging Huurdersbijeenkomst 2018

 

 

 

 

 

 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid en inzet bij deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Wim Reijnen, voorzitter HOG

 

Onderzoek naar fusie | 27 april 2018

Woningcorporaties De Gemeenschap en Standvast Wonen laten een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de meerwaarde van een fusie. Ook de opties intensief samenwerken en zelfstandig blijven worden onderzocht. Daarvoor ondertekenden de directeur-bestuurders samen met de voorzitters van beide raden (raad van toezicht van Standvast Wonen en de raad van commissarissen van De Gemeenschap) een intentieovereenkomst. Als het haalbaarheidsonderzoek tot positieve resultaten leidt, willen de corporaties begin 2019 fuseren.

 

De Woningwet 2015 geeft huurdersorganisaties instemmingsrecht bij een fusie tussen corporaties. Huurdersorganisatie De Gemeenschap (HOG) zal de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek nauwgezet beoordelen en erop toezien dat de keuze voor één van de drie opties (fuseren, intensief samenwerken of zelfstandig blijven) geen nadelige gevolgen zal gaan opleveren voor de huurders.

HOG Speciaal | 8 april 2018

Veel organisaties zijn aan het begin van het kalenderjaar nogal naar binnen gericht bezig. Jaarverslagen en begrotingen, terugkijken hoe het geweest is en plannen voor het nieuwe jaar vragen veel aandacht. Voor de HOG kwam daar dit keer nog de drukte met De Gemeenschap bij. Onze corporatie werd door een deftige commissie gevisiteerd die ook ons heeft bevraagd over de plussen en minnen van De Gemeenschap; iets echt slechts konden we niet bedenken.
We hebben ons over het jaarlijkse huurprijsbeleid gebogen. We zijn het eens met de gematigde huurverhoging voor 2018 die De Gemeenschap binnenkort bekend maakt. Ook hebben wij ingestemd met een nieuwe aanpak van bewoners met huurachterstanden. Pas na allerlei pogingen tot een vriendelijker, meer sociale benadering komt de deurwaarder langs.

 

Ons contact met de huurders zelf betrof vooral de gang van zaken rond renovaties en verbouwingen. De samenwerking tussen De Gemeenschap, de aannemers, de uitvoerders en de huurders is ingewikkeld maar moet toch beter kunnen. We willen daarover een eigen visie ontwikkelen om later met De Gemeenschap te bespreken.

 

Echt een fijne verrassing van de laatste tijd was de entree van Bibi Arefa Ansari in ons bestuur.  We hadden de hoop op een vijfde bestuurslid al bijna laten varen toen daar ineens haar sollicitatiebrief verscheen. Bibi is 35 en woont in Neerbosch-Oost. Vanuit haar vakopleiding als Tolk Nederlands Gebarentaal heeft zij zich heel breed ontwikkeld op het allerlei terreinen rond participatie, communicatie en zorg.  Zo is zij lid van de Cliëntenraad Participatiewet Nijmegen die de gemeente adviseert over werk, inkomen en armoedebestrijding.
Wij kunnen Bibi’s ervaring, enthousiasme en handigheid in de communicatie heel goed gebruiken want er komt heel wat op ons af als het gaat om de samenwerking met anderen. Alleen al de energietransitie en de prestatieafspraken vragen veel overleg met de gemeente, met andere corporaties en hun huurdersorganisaties.

Houtrook en gezondheid| 19 maart 2018

In een brief aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bepleit het Platform Houtrook en Gezondheid het ontmoedigen van het stoken van hout door particulieren.

 

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 14%  van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

HOG Speciaal | 18 december 2017

Met alle oprichtingsactiviteiten achter de rug begon de HOG in september aan een gewoon werkjaar. Maar ‘gewoon’ blijkt toch ook weer verrassend nieuw. Een nieuwe voorzitter laat net even een andere wind waaien en een vijfde bestuurslid ga je toch echt wel missen.

 

In het contact met de huurders hebben we voor het eerst gebruik gemaakt met het digitale bewonerspanel van De Gemeenschap, maar hoe nu verder? En veel contact met De Gemeenschap betekent niet dat je ook veel te vertellen hebt; hoe pak je je medezeggenschap het beste aan?

De Gemeenschap laat ons meedenken en -praten over bijna alle plannen rond haar huurbeleid, woningbeheer, renovatie en nieuwbouw. Over die plannen mogen wij volgens de wet De Gemeenschap adviseren om de zaak, in het belang van de huurders, anders aan te pakken. Nu is De Gemeenschap bepaald geen slecht draaiende organisatie. Je moet echt je best doen om met een overtuigend voorstel te komen om iets beter te doen.

 

Wij willen graag meer werk maken van onze advisering maar dat vraagt veel kennis en studie van zowel van de algemene regels, van het onderwerp dat aan de orde is én van gang van zaken bij De Gemeenschap. Daar hebben we echt wel extra menskracht bij nodig. Ons vijfde bestuurslid hebben we tot nu toe niet gevonden.

 

Om kwesties op het spoor te komen die de HOG aan kan pakken is contact met de huurders natuurlijk onontbeerlijk. We praten met bewonerscommissies, huurders kunnen via onze website contact opnemen en bij huurdersactiviteiten van De Gemeenschap laten we ons zien. Zo waren wij met een fraai opgetuigde kraam aanwezig bij de feestelijke afsluiting van fase 1 van het Spoorbuurtproject.

 

Onlangs hebben we ook voor het eerst gebruik gemaakt van het digitale bewonerspanel van De Gemeenschap. We wilden eerst eens weten in hoeverre de huurders bekend zijn met de HOG en haar werk. Welnu, 90% van de panelleden weet dat we er zijn, 70% weet wat wij doen en de helft heeft belangstelling voor ons werk en heeft onze website wel eens bezocht. U kunt alle resultaten van het onderzoek hier lezen.

 

We denken erover na hoe we het bewonerspanel kunnen gebruiken om de mening van huurders over belangrijke huur- en woonkwesties te achterhalen. Het zou dan wel mooi zijn als meer dan de huidige 13% van de huurders deelneemt aan het panel! Heeft u dat nog niet gedaan, schrijft u zich dan in op de website van De Gemeenschap via Inschrijven: digitaal bewonerspanel, rechts op de homepage).

 

Wij gaan ons best doen in het nieuwe jaar en wensen u een prettig, duurzaam en betaalbaar 2018.

Resultaten digitaal huurderspanel | 29 oktober 2017

In september hebben wij huurders enkele vragen voorgelegd over de huurdersorganisatie.

De resultaten daarvan kunt u hier lezen.

Harry Burgers geeft hamer door | 1 september 2017

Eind augustus 2017 heeft Harry Burgers zijn functie als voorzitter en lid van het bestuur van Huurdersorganisatie De Gemeenschap (HOG) neergelegd. De werkzaamheden voor de HOG begonnen hem vanwege zijn leeftijd te zwaar te vallen. Wij, de medebestuursleden, bedanken Harry voor zijn betrokkenheid en inzet waarmee hij leiding heeft gegeven aan de transformatie van de papieren plannen tot een actieve organisatie. Tijdens een gezellig samenzijn van het HOG-bestuur, leden van de voormalige werkgroep en vertegenwoordigers van De Gemeenschap heeft Harry de voorzittershamer overgedragen aan het bestuurslid Wim Reijnen.

Harry, het ga je goed!

HOG Speciaal | 29 juni 2017

Heeft u onze brief ontvangen en bezoekt u naar aanleiding daarvan onze website? Van harte welkom! Via deze website gaan wij u op de hoogte houden over onze activiteiten.

Hieronder een verslag van de eerste ervaringen van het HOG-bestuur. Een korte versie verschijnt in het julinummer van het bewonersblad van De Gemeenschap.

 

Met het eigenhandig bezorgen van onze brief aan alle huurders heeft de Huurdersorganisatie De Gemeenschap (HOG) haar opbouwjaar afgesloten en hebben we iedereen op de hoogte gesteld van het hoe en waarom van ons bestaan.

Door de brief zelf bij u in de bus te stoppen maakten wij kennis met al die woningen, zo verschillend en verspreid over de stad, waarin u als huurder hopelijk, zoals door De Gemeenschap beoogd, ‘een prettig, duurzaam en betaalbaar thuis’ vindt. Daaraan willen wij ook onze bijdrage leveren. Die bijdrage bestaat uit twee hoofdactiviteiten met aan de ene kant het omgaan met verschillende ‘autoriteiten’ en aan de andere kant het contact en de omgang met onze doelgroep, de huurders.

 

Ten eerste moeten wij, vaak wettelijk verplicht, vanuit het huurdersbelang meedenken en -praten over de plannen van Gemeenschap rond het huurbeleid, woningbeheer, renovatie en nieuwbouw. Aan veel van die plannen moet een advies of zienswijze van de HOG worden toegevoegd. De laatste tijd hebben wij zo’n advies geschreven over het huurbeleid en een zienswijze over de bijdrage van De Gemeenschap aan de Woonvisie van de gemeente Nijmegen. In die zienswijze hebben we bijzondere aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid van het huren en de zorg voor ouderen.

 

Over de realisatie Woonvisie wordt druk overleg gevoerd tussen de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties in het zogenaamde Tripartite Overleg. De gemeente Nijmegen maakt best veel werk van de inspraak van haar burgers. Onlangs hebben wij ook deelgenomen aan een discussie met leden van de Gemeenteraad over de huurproblematiek in Nijmegen.

 

In de tweede plaats hebben wij onze eerste contacten gelegd met de huurders. Dat doen we via de bestaande bewonerscommissies, die de huurders van een paar straten of een complex van Gemeenschapswoningen vertegenwoordigen. We trekken daar per commissie een avond voor uit. We bezoeken eerst de betreffende woningen en hun omgeving en praten dan ergens in de buurt in een zaaltje over alles wat er zoal over het wonen en huren ter tafel komt. We hebben de afgelopen tijd drie van de tien commissies bezocht. De gesprekken verlopen heel verschillend maar worden door de meeste deelnemers gewaardeerd. Afhankelijk van de mensen en de woningen gaat het de ene keer over de gang van zaken rond renovaties, dan weer over de groenvoorzieningen of de verwarmings- en ventilatiesystemen.
Bij deze contacten zijn wij natuurlijk alert op algemene problemen waar De Gemeenschap het beter kan doen. Met onze bescheiden ervaring tot nu toe kunnen we daar nog weinig van zeggen. En wellicht blijven die problemen ook bescheiden want De Gemeenschap lijkt ons bepaald geen slechte woningcorporatie.

 

Die mening, over de kwaliteit van De Gemeenschap, is misschien ook gebaseerd op een te bescheiden ervaring. Het doorgronden van de gang van zaken bij een woningcorporatie vereist een grote kennis en deskundigheid op het gebied van het huisvestingsbeleid en de vastgoedbedrijfsvoering en – financiering.

De mensen van De Gemeenschap doen er alles aan om ons met raad en daad bij te staan bij het begrijpen van hun werk. Zij informeren ons over en betrekken ons ook bij meer zaken dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn. Dat voelt goed maar aan de andere kant moeten wij De Gemeenschap ook zoveel mogelijk kritisch kunnen volgen en beoordelen. Dat vraagt om algemene kennis van de volkshuisvesting en het werk van woningcorporatie zoals die, speciaal met het oog op het huurdersbelang, via publicaties en studiedagen wordt aangeboden door de Woonbond. De komende tijd willen we graag van dit soort scholingsmogelijkheden gebruik maken.

 

Als we wat meer inzicht hebben in het werk van De Gemeenschap en de ervaren problemen van de huurders willen we een stapje verder gaan door bijvoorbeeld mening van onze huurders rechtstreeks te peilen en thema-avonden te organiseren. Wie daarover ideeën heeft of ons bij onze activiteiten wil helpen kan zich melden via onze website (www.stichtinghog.nl).

Digitaal bewonerspanel | 1 mei 2017

Om te weten wat voor u van belang is, is uw deelname aan het digitaal bewoners-panel van Woningbouwstichting De Gemeenschap van groot belang. U kunt zich nog steeds aanmelden voor dit panel op www.wbsg.nl. Digitale communicatie heeft uit het oogpunt van kostenbesparing en efficiëntie onze voorkeur: ook daarom is het handig om u aan te melden voor het bewonerspanel.

Meedoen? | 1 mei 2017

Het bestuur van de huurdersorganisatie bestaat uit vrijwilligers. Zowel in tijd als in kennis zijn er grenzen aan wat wij kunnen en weten.. Wij nodigen huurders die met hun speciale expertise een bijdrage willen en kunnen leveren aan de activiteiten van de HOG., van harte uit om zich te melden. In voorkomend geval zullen wij dan een beroep op u doen om uw kennis en inzichten met ons te delen of om uw vaardigheden in te zetten.